Download NEXTvoz mod apk v2.25 for Android


Name NEXTvoz
Category Entertainment
Size 24.1MB
Popularity 7282
Publisher cuongkjm
Score 6.0
Publish Date 30/04/2022
Download Download Mod Apk
Google play NEXTvoz Google Play

Mod Info:

NEXTvoz

NEXTvoz Game Introduction :

Các chức năng chính:
Các chức năng chính:
Đăng nhập/Đăng xuất
Bài viết (Bình luận bài viết, trả lời bình luận, lưu bài viết, tải ảnh)
Xem thông tin thành viên (ignore, unignore, follow, unfollow)
Tìm tất cả bài viết từ thành viên.
Đọc vài viết tìm từ thành viên
Hiển thị chữ ký
Hiển thị số like của bài viết
Hiển thị những người đã like bài viết
Hiển thị tệp đính kèm
Đổi màu bài viết đã ghim
Lọc bài viết theo tiền tố
Sửa một số lỗi hiển thị
Sửa lỗi không thể trả lời bài viết
Ưng/Gạch bài viết
Hiển thị chức năng vote với các bài viết có vote
Số thông báo nhận được và danh sách thông báo

đây không phải là app chính thức của theNEXTvoz.
Thread hỗ trợ: https://voz.vn/t/android-ios-ung-dung-nextvoz-tren-dien-thoai.75126/

NEXTvoz Game screenshot :

NEXTvoz

NEXTvoz

NEXTvoz

NEXTvoz

NEXTvoz

NEXTvoz

NEXTvoz (24.1MB)


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *